ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:42  თარიღი:2013-12-10

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:41  თარიღი:2013-11-20

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:40  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:39  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:38  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობთა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 აგვისტოს №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:37  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული და­გეგმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვით­მ­მ­ა­რ­თ­ვ­ე­ლი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №37 დადგე­ნი­ლე­ბა­ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:36  თარიღი:2013-11-11

თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

N:35  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:34  თარიღი:2013-11-11

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს  2011 წლის 2 აგვისტოს №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2013-11-11

თვითმმართველი ქ. ბათუმის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები