ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:16  თარიღი:2014-06-26

დადგენილება  N16 - „ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2013 წლის 30 ივლისის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:15  თარიღი:2014-05-23

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15 - „ქ. ბათუმის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2014 წლის 31 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:14  თარიღი:2014-05-23

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

N:13  თარიღი:2014-05-23

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №13 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის  15 ივლისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

N:12  თარიღი:2014-04-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12 - „საარჩევნო პლაკატების განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 06 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:11  თარიღი:2014-04-14

დადგენილება N11 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული და­გეგმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვით­მ­მ­ა­რ­თ­ვ­ე­ლი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №37 დადგე­ნი­ლე­ბა­ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:10  თარიღი:2014-04-14

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №10 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:9  თარიღი:2014-03-27

დადგენილება N9 - „ქალაქ ბათუმის საჯარო სასაფლაოებზე საფლავის გამოყოფისა და დაკრძალვის მომსახურების საფასურის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:8  თარიღი:2014-02-28

დადგენილება N8 - ,,თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმში  ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ

N:7  თარიღი:2014-02-28

დადგენილება N7 - ,,„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები