ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:26  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N26 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:25  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N25 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:24  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N24 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:23  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N23 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N22 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:21  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N21 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:20  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20 - ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:19  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:18  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №18 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

N:17  თარიღი:2014-08-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №17 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები