ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:44  თარიღი:2011-08-02

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო არეალის განსაზღვრის შესახებ

N:45  თარიღი:2011-08-02

„თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ტერიტორიაზე „ძველი ბათუმის“ მიწათსარგებლობის ზონის შექმნისა და მისი საზღვრების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი  ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 31 აგვისტოს №14-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:46  თარიღი:2011-08-02

„ძველი ბათუმის“ ტერიტორიის განვითარების დროებითი  შეზღუდვისა და შეზღუდვის პერიოდისათვის ქალაქთმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის  31 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:47  თარიღი:2011-08-31

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 24 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:48  თარიღი:2011-08-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:49  თარიღი:2011-08-31

„ძველი ბათუმის“ ტერიტორიის განვითარების დროებითი  შეზღუდვისა და შეზღუდვის პერიოდისათვის ქალაქთმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის  31 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:50  თარიღი:2011-08-31

ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებშითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის რეაგირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:51  თარიღი:2011-08-31

„ქუჩებისა და მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 26 აპრილის №5-6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:52  თარიღი:2011-09-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:53  თარიღი:2011-09-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები