ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:14  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის უბნების შექმნისა და მათი საზღვრების  დადგენის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის №3-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:15  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანოების შექმნისა და მათი ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის   №3-2 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

N:16  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:21  თარიღი:2011-04-14

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:40  თარიღი:2010-11-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №7 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

N:42  თარიღი:2010-12-14

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:43  თარიღი:2010-12-14

„ქ. ბათუმის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამების შედგენის, კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის 28 მარტის  №3-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე

N:44  თარიღი:2010-12-14

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების – ქ. ბათუმის საბავშვო ბაღების ტიპიური წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 26 აპრილის №5-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 15 აპრილის №4-3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  შესახებ

N:22  თარიღი:2011-05-20

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა

N:23  თარიღი:2011-05-20

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 22 მარტის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები