ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:39  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N39 - „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულისამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის მიერ ავტოსატრანსპორტოსაშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანის წესისა და ავტოსატრანსპორტოსაშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანის ტრანსპორტირებისა და შენახვისხარჯების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 02ნოემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:38  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N38 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა დაგაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის №24 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

N:37  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N37 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:36  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N36 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:35  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N35 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:34  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N34 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:33  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N33 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:32  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N32 - ქალაქ ბათუმში, ადლიის ქ. N51 და N53-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანებისდეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N31 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:30  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N30 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების დაპროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები