ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:32  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N32 - ქალაქ ბათუმში, ადლიის ქ. N51 და N53-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანებისდეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N31 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:30  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N30 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების დაპროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N29 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:24  თარიღი:2023-09-29

დადგენილება N24 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ

N:23  თარიღი:2023-09-29

დადგენილება N23 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:22  თარიღი:2023-09-29

დადგენილება N22 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონით „საქართველოსსივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“განსაზღვრული დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებისა და საკომპენსაციო ღონისძიებისგამოყენების და ამ კანონით გათვალისწინებული სათათბირო საბჭოს საქმიანობის წესისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 ივლისის№15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:21  თარიღი:2023-09-29

დადგენილება N21 - „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 აგვისტოს №18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის შესახებ

N:20  თარიღი:2023-08-25

დადგენილება N20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიაზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ

N:19  თარიღი:2023-08-25

დადგენილება N19 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები