ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:25  თარიღი:2020-06-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №25 -„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:24  თარიღი:2020-06-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №24 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:23  თარიღი:2020-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №23 -„ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე’“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 აგვისტოს №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:22  თარიღი:2020-04-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №22 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:21  თარიღი:2020-04-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №21 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ვალდებულების დადგენის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:20  თარიღი:2020-04-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 20 - საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი პირის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ

N:19  თარიღი:2020-02-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების ორგანიზების უფლების გადაცემის ნორმატიული საფასურის დადგენის შესახებ

N:18  თარიღი:2020-02-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:17  თარიღი:2020-02-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:16  თარიღი:2020-02-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა დ ბაზრობების რეგულირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 10 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები