ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:33  თარიღი:2017-09-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №33 - ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:32  თარიღი:2017-08-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №32 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2017-03-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 - საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის  დროებითი სარგებლობის წესი

N:5  თარიღი:2017-03-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №5  -  „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:4  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:3  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №3 -  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაბაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:2  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:1  თარიღი:2017-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №1 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:21  თარიღი:2016-12-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №21 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების თაობაზე

N:20  თარიღი:2016-12-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები