ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:105  თარიღი:2019-12-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №105 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:104  თარიღი:2019-12-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №104 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:103  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №103 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარის უფლებით უფლებით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:36  თარიღი:2019-12-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №36 - ,,გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:35  თარიღი:2019-12-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №35 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:102  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №102 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის  N86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:101  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №101 - ,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:100  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №100 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:99  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №99 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:98  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №98 - 2019 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები