ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:27  თარიღი:2019-03-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 - „ქალაქ ბათუმში, დაბა ჩაქვში ახალი ზოოპარკის მშენებლობისათვის განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების თვითნებურად დამკავებელი პირებისათვის საკომპენსაციო თანხების გაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:26  თარიღი:2019-03-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა“, ღონისძიების „საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 იანვრის №9 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:25  თარიღი:2019-03-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში ფესტივალების განხორციელების, დაფინანსების, ანგარიშგების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:24  თარიღი:2019-03-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა“ ფარგლებში საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების განხორციელების, დაფინანსების, ანგარიშგების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:23  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) მეორადი სამშენებლო და მეორადი სხვა მასალების სოციალურად დაუცველი, სტიქიით დაზარალებული და სხვა პირებისათვის გადაცემის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 თებერვლის N2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:22  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:21  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:20  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

N:19  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 - ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქ. N12–ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ილია (ემელიანე) ჟღენტის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:18  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი საავტომობილო გზისათვის ქუჩის სტატუსის მინიჭების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები