ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:41  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:40  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

N:39  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ურბანული გადაადგილების ინტეგრირებული გეგმის (სტრატეგიული გეგმა) დამტკიცების შესახებ

N:38  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზისათვის ლუკა ასათიანის სახელის მინიჭების შესახებ

N:37  თარიღი:2018-04-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 - ქალაქ ბათუმში ახალი ზოოპარკის მშენებლობის ტერიტორიის განსაზღვრისა და ზოოპარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

N:36  თარიღი:2018-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:35  თარიღი:2018-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 - შპს „ალმა“- სთან გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:34  თარიღი:2018-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:33  თარიღი:2018-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 - „კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენის თაობაზე“ შპს „გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკის“ მიერ მომზადებული დოკუმენტაციის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწონების (შეთანხმების) თაობაზე

N:32  თარიღი:2018-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 - ბათუმის ავტობუსების პროექტთან დაკავშირებით გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები