ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1.1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა 1.2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოს კომისიების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) 1.3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების ხელმღვანელების შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები 1.4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკრებულოს სამდივნოს ტელეფონის ნომერი
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები